info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Nieuwe regels overstromings gevoeligheid vanaf 1 januari 2023

 

16/12/2022

Op 1 januari verandert er heel wat op vlak van de informatieplicht rond overstromingsgevoeligheid. Het onderscheid tussen effectief en mogelijk overstromingsgevoelig verdwijnt, in de plaats komt er een zogenaamde P– en G-score en nieuwe waterkaarten. Wij leggen je haarfijn uit wat er allemaal wijzigt en welke impact dit heeft wanneer je vanaf 2023 een woning te koop of te huur zet.

Overstromingsrapport
Het risico op overstroming wordt vanaf 1 januari 2023 dus verduidelijkt met een nieuwe score: een P-score voor percelen zoals een (bouw)grond, weiland, natuurgebied, bos …, en als het perceel bebouwd is een G-score voor het gebouw of de gebouwen op dat perceel.

Bij elke onderhandse en authentieke akte van verkoop en verhuring voor meer dan negen jaar zal je een overstromingsrapport  moeten toevoegen. Dat rapport wordt automatisch gegenereerd via www.waterinfo.be/informatieplicht. Het  overstromingsrapport  gaat in  op  de overstromingsbron en op de overstromingskans van het perceel (= P-score) en van het gebouw (= G-score).

Er wordt gewerkt met 4 klassen van A tot en met D die de P-score en de G-score zullen bepalen:

  • klasse A: geen overstroming gemodelleerd;
  • klasse B: kleine kans (T1000) op overstromingen onder klimaatverandering sc2050;
  • klasse C: kleine kans (T1000) op overstromingen onder huidig klimaat;
  • klasse D: middelgrote overstromingskans (T100) onder huidig klimaat.

Klasse A is de laagste klasse en duidt erop dat de voorspellingsmodellen geen indicatie geven van enig overstromingsrisico.

Klasse B wijst op een gehele of gedeeltelijke ligging in valleigebied. De gebieden in klasse B  kunnen bij klimaatverandering bij zeer grote extremiteiten en/of falen van beschermingsinfrastructuur overstromen. Het gaat bv. om gronden die bij eventuele dijkdoorbraken kunnen overstromen bij extreme weersomstandigheden. Het is volgens de VMM van belang om geïnteresseerde kopers ook in deze gebieden te informeren over het potentieel restrisico onder gewijzigd klimaat en eventuele risico’s bij het falen van beschermingsinfrastructuur.

Klasse D komt in grote mate overeen met de huidige effectief overstromingsgevoelige gebieden (EOG). Het is de hoogste klasse waarbij met een middelgrote kans overstromingen worden verwacht. Via een omzendbrief zal meer duiding  gegeven worden over hoe deze score moet geïnterpreteerd worden.

Overstromingsattest
Het wordt voor elk gebouw/perceel mogelijk om een overstromingsattest aan te vragen. Dat wordt vervolgens opgemaakt door een gecertificeerde deskundige. Deze attestering is volledig vrijblijvend. Ze is de facto vooral een optie voor mensen die niet akkoord zijn met de automatisch berekende score.
Het overstromingsattest kan een actualisatie opleveren van de P-score  en/of  G-score in het overstromingsrapport. Concreet: het kan de P- en G-score doen verbeteren indien de deskundige ter plaatse vaststelt dat het overstromingsrisico lager is dan gemodelleerd in de kaarten. Dit bijvoorbeeld omdat er werken zijn uitgevoerd die het gebouw waterresistenter maken.
De resultaten van het overstromingsattest kunnen, aanvullend  op de  gegevens  van het  overstromingsrapport, gebruikt worden in kader van de informatieplicht.
Deze mogelijkheid zal vooral/enkel gebruikt worden door eigenaars van gebouwen die van mening zijn dat de kenmerken van hun gebouw zodanig zijn dat de overstromingskans lager is dan opgenomen in  het overstromingsrapport.

Geldigheidsduur
Zowel het overstromingsrapport als het overstromingsattest hebben slechts een geldigheidsduur van maximaal één jaar. De reden daarvoor schuilt in de wijzigingen die zich kunnen voordoen aan de kaarten als gevolg van periodieke actualisaties.

Publiciteit
In de publiciteit zal je steeds de P-score en – indien van toepassing – de G-score moeten opnemen. Als er een geactualiseerde score beschikbaar is via een overstromingsattest, kan die bijkomend opgenomen worden.

Als er sprake is van een score binnen klasse D, dan moet je in de publiciteit het overstromingssymbool toevoegen.

Compromis & akte
Daarnaast  wordt  de vermelding natuurlijk ook schriftelijk opgenomen in de onderhandse en authentieke akte.

Formele regeling voor inwerkingtreding
In principe maakt de regelgever een onderscheid op vlak van inwerkingtreding. De hervormde informatieplicht wordt getrapt van toepassing:

  • Voor de publiciteit -> op 1 januari 2023
  • Voor onderhandse verkoopovereenkomsten/wederkerige beloftes -> Op 1 april 2023
  • Voor authentieke akten geldt de hervormde informatieplicht indien de onderhandse verkoopovereenkomst werd ondertekend vanaf 1 april 2023

In de praktijk is het om tal van redenen aangewezen om uit te gaan van een algemene inwerkingtreding op 1 januari 2023, en dit om risico’s maximaal te vermijden.

Aarzel niet ons te contacteren indien u verdere toelichtingen wenst.

bron:  cibweb.be