info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Wanneer kan ik kopen aan het verlaagd BTW-tarief van 6%

 

Wanneer kan ik kopen aan het verlaagd BTW-tarief van 6%? 
Of een nieuwbouwwoning of -appartement in aanmerking komt voor de verlaagde 6% BTW- regeling of niet, is afhankelijk van een aantal factoren, zowel bij de verkoper als de koper. In ons nieuwbouwaanbod hebben wij reeds uitvoerig onderzocht welke projecten aanspraak maken op deze verlaagde BTW-regeling en kunnen we je hierin perfect bijstaan en het nodige toelichten.

Hieronder gaan we dieper in op de vereiste voorwaarden bij de koper. 

Twee opties. Om te kunnen kopen tegen 6% btw is nl. vereist dat de koper de nieuwbouw ofwel zal gebruiken als zijn enige en eigen woning, ofwel dat hij die zal verhuren in het kader van het sociaal beleid.

Gebruik als enige en eigen woning? Dat houdt kortweg in dat de koper de woning zelf zal moeten bewonen en er zijn domicilie zal moeten vestigen. Dat betekent dus dat de koper noodzakelijkerwijze een natuurlijk persoon moet zijn. Vennootschappen kunnen in dit geval niet optreden als koper. De domicilievereiste moet 5 jaar lang nageleefd worden.

Enige woning? Dat betekent in de eerste plaats dat de koper geen andere woningen mag bezitten (ook niet in het buitenland). Er wordt dus alleen gekeken naar ‘woningen’. Heeft de koper nog andere gebouwen dan woningen in zijn bezit, zoals een fabriekshal, dan is dat dus op zich geen probleem. De koper mag ook geen ander zakelijk recht (zoals een vruchtgebruik) hebben op andere woningen. Woningen waarvan de koper mede-eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker is ingevolge erfenis, tellen niet mee en worden dus buiten beschouwing gelaten.

Een koppel dat koopt? Dan worden beide partners als één geheel beschouwd. Dat houdt in dat alle woningen van beide partners samengeteld moeten worden. Heeft de man geen andere woning, maar de vrouw wel, dan kunnen ze, als ze samen een heropgerichte woning kopen, niet het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor afbraak en wederopbouw genieten.

Niet bewonen, maar verhuren? Dat kan inderdaad ook, zij het dat niet elke verhuur in aanmerking komt. Vereist is in dat geval namelijk dat de koper de woning verhuurt voor minstens 15 jaar aan of door bemiddeling van een sociaal verhuurkantoor.

Tip. In dit geval mag de koper wel een rechtspersoon of vennootschap zijn. Dit is immers een afwijking van de domicilievereiste.

Oppervlaktenorm. Bij de verkoop van een heropgerichte woning mag de bewoonbare oppervlakte maximaal 200 m² bedragen, wil die verkoop het verlaagde tarief van 6% kunnen genieten.

Gezamenlijke verklaring. Koper en verkoper moeten een gezamenlijke verklaring indienen via MyMinfin, wil de verkoop kunnen doorgaan tegen 6% btw. Dat moet gebeuren uiterlijk op het moment van de verkoop of het tijdstip van de voorlopige oplevering, in geval van verkoop op plan. Leg die verklaring zo snel mogelijk af, zodat ook het uitreiken van voorschotfacturen en/of de betaling van voorschotten reeds het verlaagde btw-tarief zou kunnen genieten.

Tijdelijke maatregel! De tariefverlaging geldt slechts voor een periode van twee jaar, nl. van 1 januari 2021 t.e.m. 31 december 2023. Enkel de btw die opeisbaar geworden is in die periode kan het verlaagde btw-tarief genieten.

Ter herinnering: vóór 1 januari 2021 diende iedereen die een nieuwbouwwoning aankocht, 21% btw te betalen op de volledige aankoopprijs indien de grondeigenaar en de constructie-eigenaar één en dezelfde persoon zijn of enkel 21% btw te betalen op de constructiewaarde en 10% registratierechten op de grondwaarde, indien de grondeigenaar en constructie-eigenaar verschillende personen zijn. Sinds 1 januari 2021 geldt er deze nieuwe gunstige en tijdelijke maatregel omtrent het btw-tarief op nieuwbouw. Indien de grondeigenaar en constructie-eigenaar verschillende personen of entiteiten zijn, ben je als koper in Vlaanderen wel nog 10% verkooprechten – i.p.v. BTW – verschuldigd op de grondwaarde (en 6% BTW op de constructiewaarde, indien voldaan wordt aan bovenvermelde voorwaarden).

Interesse in één van onze nieuwbouwprojecten en benieuwd of het verlaagd BTW-tarief hierop van toepassing is? Bel/mail naar 0498 91 1234 of info@immo-desk.be voor een afspraak om onze projecten toe te lichten.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.