info@immo-desk.be

053 78 75 68

Wiezeplein 13, 9280 Wieze

Een zorgwoning in je achtertuin? Meldingsplicht volstaat

 

7/11/2023

Tuinkantoren en tiny houses kennen we al een tijdje, maar ook de vraag naar modulaire woonoplossingen voor zorgbehoevenden zit in de lift. Vorig jaar vroegen 762 Belgen zo’n zorgwoning aan. Dat is vijftig procent meer dan in 2020. Wat houdt dat precies in zo’n zorgwoning? En welke regels gelden er?

Voor wie?
Een zorgwoning is een modulaire woning bij een bestaande woning waarin een persoon die extra hulp of zorg nodig heeft, kan wonen. De mantelzorger woont doorgaans in het hoofdgebouw, maar het kan ook omgekeerd. Om van een zorgwoning te kunnen spreken moet aan drie voorwaarden worden voldaan.

 1. Bij de bestaande hoofdzakelijke vergunde woning wordt één kleinere wooneenheid gecreëerd.
 2. De eigendom van beide woningen behoort tot dezelfde titularis(sen).
 3. De creatie van de wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van
   • ten hoogste twee personen, waarvan minstens één persoon 65 jaar of ouder is
   • ten hoogste twee personen, waarvan één iemand hulpbehoevend is: persoon met een handicap, persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming of persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen
   • de zorgverlener zelf

Mag je zomaar een zorgwoning plaatsen?
Sinds kort is het dankzij het Vlaams decreet van zorgwoningen niet meer verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor mobiele gebouwen tot 50 vierkante meter in de tuin. Er is enkel een meldingsplicht. Daardoor is de drempel om een zorgwoning in de tuin te plaatsen minder hoog geworden en stijgt ook de vraag.

In het decreet zorgwonen staan een aantal voorwaarden opgesomd waaraan de zorgwoning moet voldoen. Het gaat dan om een tijdelijke, verplaatsbare zorgwoning.

 • De zorgwoning moet geplaatst worden binnen een straal van 30 meter van de hoofdwooneenheid op hetzelfde perceel als de hoofdwooneenheid, of op een perceel dat onmiddellijk grenst aan het perceel van de woonhoofdeenheid.
 • De zorgwoning wordt geplaatst in de zijtuin, al dan niet vrijstaand, tot op 3 meter van de perceelsgrenzen.
 • De zorgwoning wordt geplaatst in de achtertuin, al dan niet vrijstaand, tot op 1 meter van de perceelsgrenzen. De ondergeschikte wooneenheid kan in de achtertuin ook op of tegen de perceelsgrens worden geplaatst als ze tegen een bestaande scheidingsmuur wordt opgericht en als de bestaande scheidingsmuur niet wordt gewijzigd.
 • De zorgwoning heeft een maximale hoogte van 3,5 meter en een maximale bruto vloeroppervlakte van 50m².
 • Er wordt geen bijkomende verharding aangelegd, met uitzondering van de tijdelijke, verplaatsbare constructie zelf en een strikt noodzakelijke toegang tot de tijdelijke, verplaatsbare constructie.
 • De plaatsing van de zorgwoning gaat niet gepaard met een ontbossing, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem, en gebeurt niet in overstromingsgebied noch in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van agrarisch gebied met ecologische waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang en parkgebied.
 • De noodzakelijke nutsvoorzieningen sluiten aan op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwooneenheid.
 • De afvoer van het afvalwater sluit aan op de bestaande waterafvoer van de hoofdwooneenheid.
 • Binnen drie maanden na het beëindigen van de zorgsituatie worden de tijdelijke, verplaatsbare constructie en de hiervoor aangelegde strikt noodzakelijke toegang verwijderd.
 • De plaatsing is tijdelijk met een maximale totale duur van drie jaar per wooneenheid. De duur kan met een nieuwe melding slechts éénmaal verlengd worden met een aanvullende periode van maximaal drie jaar.

Wil je de woning langer dan zes jaar behouden, dan moet je wel een omgevingsvergunning aanvragen. Er wordt momenteel voor gepleit om de zorgwoning langer te kunnen behouden en de duur aan te passen aan de duur van de behoefte aan mantelzorg.

Steeds ter beschikking voor eventuele verdere inlichtingen.

(Bron: spotto.be)